Privacyverklaring

Dansstudio Dagmar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dansstudio Dagmar wordt beheerd door Dagmar Storm van ’s Gravesande. De gegevens zijn:
www.dansstudiodagmar.nl
info@dansstudiodagmar.nl
06-20220538

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Dansstudio Dagmar zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens allen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dansstudio Dagmar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om diensten en/of producten aan je te leveren
• Dansstudio Dagmar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou afsluiten als je onze diensten of producten afneemt.

Als wij voornemens zijn van jou persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij je toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dansstudio Dagmar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dansstudio Dagmar) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dansstudio Dagmar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dansstudio Dagmar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dansstudio Dagmar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door dansstudio Dagmar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dansstudiodagmar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dansstudio Dagmar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dansstudio Dagmar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op bij voorkeur via info@dansstudiodagmar.nl.